Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u skladu s članom 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj : 64/09) i Uredbom o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj : 93/12), organizira polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca.

Pismena prijava za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca, dostavlja se Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke putem općinske/gradske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna postrojba koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovitog ispitnog roka.

Prijavu za polaganje ispita podnosi tijelo civilne zaštite općine, grada i županije u kojemu je osoba, koja se prijavljuje za ispit zaposlena. Uz prijavu se prilažu ovjerene preslike:

1. original ili ovjerenu presliku diplome o završenoj školi - fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji,
2. uvjerenja o vremenu provedenom na pripravničkom stažu - obuci u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi,
3. dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).

Sredstva za polaganje ispita u iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibilnih maraka) uplaćivati na depozitni račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3380002200004013 otvoren kod UniCredit Bank d. d. Mostar, vrsta prihoda: 722613, općina: 037, proračunska organizacija: 2001001, poziv na broj: 0000000000, s naznakom „Za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca “

Prijava za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca

Uredba o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva
(Službene novine Federacije BIH, broj: 93/12 i 105/14)

Uplatnica za polaganje profesionalni vatrogasac

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke