KORONAVIRUSUprava civilne zastite ZZH logo
AKTUALNI PODACI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ (podaci ZZJZ ŽZH)

 
 GRAD/OPĆINA Široki Brijeg Ljubuški Grude Posušje UKUPNO ŽZH
Oboljeli 46

11

24 6 87

Dnevni broj oboljelih ŽZH:14; Široki Brijeg (5)Ljubuški (1), Grude (7), Posušje (1), 

14-dnevni kumulativni broj aktivnih slučajeva na 100.000  (10. - 23. 2. 2021.): 65
Broj osoba u samoizolaciji u ŽZH: 119
PODACI AŽURIRANI: 24.2.2021. u 13 sati

VLADA USVOJILA PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH NA TEMELJU NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO ZA 2021. GODINU

Na 81. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 9. veljače 2021. godine usvojena je Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Županije Zapadnohercegovačke i Odluka o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2021. godinu.

 

Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo predstavlja korištenje sredstava posebne naknade ostvarenih na temelju članka 137. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) prema kojemu je uvedena obveza osiguravajućim društvima i drugim pravnim osobama koje se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih osoba izdvajanja financijskih sredstva iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6 %, a 1 % sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja koja se odnosi na osiguranje motornih vozila.

Procjena ugroženosti od požara izrađena je na temelju svih raspoloživih podataka o požarima koji su se u prethodnom periodu događali ili se mogu dogoditi na području Županije Zapadnohercegovačke, s posljedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, znanstvenim, tehničkim ili drugim saznanjima i dostignućima i drugim stručnim podlogama koje su korištene za izradu procjene ugroženosti od požara. Temeljni elementi procjene ugroženosti od požara su: A) Prikaz postojećeg stanja; B) Stručna obrada podataka; C) Stručna mišljenja o postojećem stanju organiziranja zaštite od požara, organiziranja i stanja osposobljenosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi po općinama/gradu, te općinskih odnosno gradskih službi za zaštitu od požara; D) Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnosti od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinu; E) Zaključak i F) Grafički prilozi.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2021 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke